ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทรา จันทร์หา
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างาน
ที่อยู่ :-
Telephone :
Email :