ฟอร์มจัดทำแผน
ปี 2565

ประเมินการรับรู้และเข้าใจ สารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานเรียกเก็บค่าบริการ 179

ระบบข้อมูลบุคลากร

ระบบขอใช้รถ 1

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแบบฟอร์ม

ระบบบริหารความเสี่ยง สรพ.

ระบบจ่ายยา

ระบบจ่ายยาX

Warfarin

ระบบคลังพัสดุ

ระบบคลังย่อยหน่วยเบิก

ระบบครุภัณฑ์-แจ้งซ่อม P: FIX:0

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ (e-PaySlip)

ITA

HA Update

Nemocare v2

HDC

Thai Care Cloud

ระบบ H4U

ทะเบียนประวัติข้าราชการ
ก.พ. 7

รูปภาพ-บุคลากร

วันหยุด HOSxP

RISK Register

คู่มือ/แนวปฎิบัติ /CPG

คู่มือ/มาตรฐานการพยาบาล

ระบบสแกน
ผู้ป่วยนอก

ระบบสแกน
ผู้ป่วยใน