[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sumalee IT

แบบฟอร์มเอกสารดาวห์โหลด

รายการ Actions
รายงานเดินทางไปราชการ  
01-แบบขอนุญาติไปราชการ ดาวน์โหลด อ่าน
02-ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด อ่าน
03-หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ และใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด อ่าน
04-สัญญาการยืมเงิน (2 หน้า) ดาวน์โหลด อ่าน
   
ใบขอใช้รถ  
ใบขออนุญาติใช้รถส่วนกลาง ,รถรับรอง ดาวน์โหลด อ่าน
ใบขออนุญาติใช้รถส่วนกลาง /รายงานขออนุญาติไปราชการ / ใบรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีใช้รถส่วนตัว) ดาวน์โหลด อ่าน
   
ใบลาต่าง ๆ  
01-ใบลาป่วย,ลากิจส่วนตัว,ลาคลอดบุตร ดาวน์โหลด อ่าน
02-ใบลาผักผ่อน ดาวน์โหลด อ่าน
03-ใบลาอุปสมบท ดาวน์โหลด อ่าน
04-ใบขอยกเลิกวันลา ดาวน์โหลด อ่าน
05-แบบฟอร์มมอบหมายงาน(กรณีลากิจและลาพักผ่อน) ดาวน์โหลด อ่าน
06-ใบขอย้าย ดาวน์โหลด อ่าน
07-ใบแสดงความนงขอศึกษาต่อหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ดาวน์โหลด อ่าน
08-ใบมอบหมายงาน ดาวน์โหลด อ่าน
09-ใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด อ่าน
   
วิศวกรรมความปลอดภัย  
01-บันทึกการบำรุงรักษาระบบก๊าชทางการแพทย์ ดาวน์โหลด อ่าน
02-บันทึกการล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำดื่ม ดาวน์โหลด อ่าน
03-บันทึกการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาล ดาวน์โหลด อ่าน
04-บันทึกการตรวจสอบกริ่งสัญญานเตือนภัย ดาวน์โหลด อ่าน
05-ตารางการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง ดาวน์โหลด อ่าน
06-ตารางการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน ดาวน์โหลด อ่าน
07-ตารางการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน ดาวน์โหลด อ่าน
   
อื่น ๆ  
01-บันทึกข้อความซื้อวัสดุ ดาวน์โหลด อ่าน
02-คำขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน รับรองเงินเดือน,รายละเอียดเงินเดือน
,สำเนาใบเสร็จรับเงิน,ประวัติข้าราชการ กพ.7
ดาวน์โหลด อ่าน
03-ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด อ่าน
04-ใบสำคัญรับเงินเพิ่มพิเศษ ดาวน์โหลด อ่าน
05-ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด อ่าน
06-ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด อ่าน
07-ใบเบิกค่าตอบแทน พตส. ดาวน์โหลด อ่าน
08-ใบนำส่งเงิน ดาวน์โหลด อ่าน
09-คำร้องขอตรวจสอบ ข้อมูลภาพวงจรปิด ดาวน์โหลด อ่าน
10-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด อ่าน
11-แบบฟอร์มแจ้งซ่อม ดาวน์โหลด อ่าน