[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sumalee IT

สาระ/ความรู้

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
11/ม.ค./2567 : ประกาศ
ลงนามในประกาศโรงพยาบาลอาจสามารถ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567
ลงนามในประกาศโรงพยาบาลอาจสามารถ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ส.ค./2566 : ประกาศ
รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.พ./2566 : ประกาศ
แจ้งเวียนแนวปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
แจ้งเวียนแนวปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.พ./2566 : ประกาศ
แนวปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
แนวปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
23/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 2559
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 2559
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
พรบ.ยา 2510
พรบ.ยา 2510
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
พรบ.อาหาร 2522
พรบ.อาหาร 2522
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556
พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
พรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่2) 2550
พรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่2) 2550
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
พรบ การสาธารณสุข 2535
พรบ การสาธารณสุข 2535
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
7/ธ.ค./2559 : โครงการ
ลดเบาหวาน
ออกกำลังกายลดเบาหวาน
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.

Show page 1/1
<< 1 >>