ผู้ป่วยอุบัติเหตุจากรถที่มารับบริการโรงพยาบาลอาจสามารถ ผู้ประสบภัยจากรถ ต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษา

ผู้ประสบภัยที่ได้รับอุบัติเหตุด้วยจากรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลอาจสามารถ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และตามนัยมาตรา 12แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 ท่านต้องใช้สิทธิตามพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถก่อนใช้สิทธิอื่นๆเสมอ หลังจากใช้สิทธิพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถเบื้องต้นในวงเงิน 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) แล้วจึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกอื่นๆอาทิเช่น สิทธิบัตรทอง,สิทธิประกนสังคม,สิทธิข้าราชการหรือสิทธิอื่นๆได้
ผู้ประสบภัยจากรถ หมายถึง ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร เจ้าของรถ คนเดินถนน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

การมอบอำนาจให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาจาก พ.ร.บ.แทนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

โรงพยาบาลจะดำเนินการแทนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาได้ ในกรณีที่จัดเอกสารครบถ้วนและส่งมอบให้โรงพยาบาลทันเวลาตามกำหนด สิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องดำเนินการคือ การเตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน    
2. สำเนากรมธรรม์/ทะเบียนรถ
3.บันทึกประจำวันพนักงานสอบสวน(รับรองสำเนาโดยพนักงานสอบสวนด้วยปากกา) สาระสำคัญในการบันทึกประจำวันที่ต้องแจ้งให้ครบได้แก่ ใคร?..ทำอะไร?…ที่ไหน?…อย่างไร?…..เมื่อไหร่?.  …..
 (กรณีมีคู่กรณีและจำเป็นต้องใช้พ.ร.บ.ข้ามคันต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดก่อนโดยบันทึกประจำวันต้องมีรายละเอียดครบถ้วน) )