ระบบการพัฒนาคุณภาพ

ระบบการพัฒนาคุณภาพ: โรงพยาบาลอาจสามารถได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) ในปี 2547 มีการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและประสานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล นำการทบทวน 12 กิจกรรมโดยหัวหน้าพาทำคุณภาพมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลผู้ป่วย ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 1 เมื่อปี 2548  ในปี 2550 ผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย  และได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยบริการดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพบริการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาขอนแก่น

ในปี 2551 นำ Patient Safety Goal มาใช้ และมีการพัฒนาระบบบริการในมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจนผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข (HCQA) ระดับเงิน  จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 2 และในปี 2553  ศูนย์สุขภาพชุมชนอาจสามารถ ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ  (QA) จากสภาการพยาบาล  ผ่านการประเมินมาตรฐานสุขศึกษาจากกองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  และผ่านการรับรองโรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง

ด้านการพัฒนาคุณภาพตามบันไดสามขั้นสู่มาตรฐาน HA โรงพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองว่ามีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA โดยมีระยะเวลาการรับรองถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

กระบวนการประเมินผล:

ปี 2548  ใช้แบบประเมินตนเองงานคุณภาพ, Unit Profile

ปี 2552  ใช้ Overall Scoring 2008, SPA ,

ปี 2553  ใช้ Overall Scoring 2010, Service Profile ,

ปี 2554  ใช้ Overall Scoring 2011

ปี 2555  ใช้ SA2011 และ PKM

ปี 2556  ใช้ PKM

ปี 2557  ใช้ SPA in Action และ Overall Scoring 2011

กระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร:

ขณะดูแลผู้ป่วยประจำวันโดยทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกัน  การค้นหาความเสี่ยงทางคลินิก โดยเฉพาะความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค  กิจกรรมทบทวนคุณภาพ โดยหัวหน้างานและทีมสหวิชาชีพ  ได้แก่ ทบทวนความเสี่ยง /อุบัติการณ์สำคัญ  ทบทวนการเสียชีวิต รวมถึงทบทวนเวชระเบียนร่วมกัน เป็นต้น การตามรอยระบบการดูแลผู้ป่วย และระบบงานสำคัญ การประชุมในรูปแบบต่างๆ ทั้งประชุมภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน การประชุมร่วมกันของทีมนำระดับกลางของโรงพยาบาล  ทีมนำทางคลินิกและระบบงาน ทุกเดือน  และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชาการ

เรียนรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมประชุมวิชาการ, Intranet  โรงพยาบาล ผ่านทางเว็บบอร์ด ความรู้ทางเสียงตามสาย  บอร์ด และเว็บไซต์

การนิเทศการทำงาน ได้ แก่ การนิเทศภายนอก และการนิเทศภายในได้แก่ การนิเทศโดยหัวหน้างาน การนิเทศทางการพยาบาล ทั้งในเวลาและนอกเวลา

การศึกษาค้นคว้า  วิจัย  และ R2R:

กระบวนการสร้างนวตกรรม: มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านวิชาการทั้งเรื่องนวตกรรมและการวิจัย มีการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กรทั้งการให้หน่วยงานนำเสนอวิชาการเดือนละ 2 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน) และมีกิจกรรมประกวดนวัตกรรม และงานวิจัยภายในโรงพยาบาลปีละ 1 ครั้ง

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร:

–  มีนาคม 2548 ผ่านการรับรอง HA บันไดขั้น 1

–  มีนาคม 2551 ผ่านการรับรอง HA บันไดขั้น 2  จนถึงปัจจุบัน

–  กุมภาพันธ์ 2550 ผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย

–  สิงหาคม 2550 หน่วยบริการดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ ประจำปี 2550 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาขอนแก่น

–  กุมภาพันธ์  2551 ผ่านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับ 1 จากกรมควบคุมโรค

–  กันยายน 2551 ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ (QA) จากสำนักการพยาบาล

–  ตุลาคม 2551 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข (HCQA) ระดับเงิน  จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

–  ปี 2551 ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมสาธารณะ  ประเภทส้วมโรงพยาบาล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

–  ปี 2552-2553 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ผ่านเกณฑ์ระดับดี จากการประเมินตามมาตรฐานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

–  ปี 2553 ผ่านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในรพ.ระดับ 4 จาก สคร.6

–  ปี 2553  ศูนย์สุขภาพชุมชนอาจสามารถ  (กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน)  ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ  (QA) จากสภาการพยาบาล

– ปี  2553  ผ่านการประเมินมาตรฐานสุขศึกษา จากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

–  มกราคม 2553 ผ่านการรับรองโรงพยาบาลสายใยรัก  ระดับทอง

– 4 มีนาคม 2557 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการระดับดี จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

– 14 พฤษภาคม 2557 ผ่านการรับรองคุณภาพบำบัดรักษายาเสพติดของสถานพยาบาล จากสถาบันธัญญารักษ์

Bet365 Visit site get 200 GBP