ระบบการพัฒนาคุณภาพ

ระบบการพัฒนาคุณภาพ: โรงพยาบาลอาจสามารถได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) ในปี 2547 มีการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและประสานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล นำการทบทวน 12 กิจกรรมโดยหัวหน้าพาทำคุณภาพมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลผู้ป่วย ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 1 เมื่อปี 2548  ในปี 2550 ผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย  และได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยบริการดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพบริการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาขอนแก่น

ในปี 2551 นำ Patient Safety Goal มาใช้ และมีการพัฒนาระบบบริการในมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจนผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข (HCQA) ระดับเงิน  จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 2 และในปี 2553  ศูนย์สุขภาพชุมชนอาจสามารถ ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ  (QA) จากสภาการพยาบาล  ผ่านการประเมินมาตรฐานสุขศึกษาจากกองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  และผ่านการรับรองโรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง

ด้านการพัฒนาคุณภาพตามบันไดสามขั้นสู่มาตรฐาน HA โรงพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองว่ามีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA โดยมีระยะเวลาการรับรองถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

กระบวนการประเมินผล:

ปี 2548  ใช้แบบประเมินตนเองงานคุณภาพ, Unit Profile

ปี 2552  ใช้ Overall Scoring 2008, SPA ,

ปี 2553  ใช้ Overall Scoring 2010, Service Profile ,

ปี 2554  ใช้ Overall Scoring 2011

ปี 2555  ใช้ SA2011 และ PKM

ปี 2556  ใช้ PKM

ปี 2557  ใช้ SPA in Action และ Overall Scoring 2011

กระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร:

ขณะดูแลผู้ป่วยประจำวันโดยทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกัน  การค้นหาความเสี่ยงทางคลินิก โดยเฉพาะความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค  กิจกรรมทบทวนคุณภาพ โดยหัวหน้างานและทีมสหวิชาชีพ  ได้แก่ ทบทวนความเสี่ยง /อุบัติการณ์สำคัญ  ทบทวนการเสียชีวิต รวมถึงทบทวนเวชระเบียนร่วมกัน เป็นต้น การตามรอยระบบการดูแลผู้ป่วย และระบบงานสำคัญ การประชุมในรูปแบบต่างๆ ทั้งประชุมภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน การประชุมร่วมกันของทีมนำระดับกลางของโรงพยาบาล  ทีมนำทางคลินิกและระบบงาน ทุกเดือน  และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชาการ

เรียนรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมประชุมวิชาการ, Intranet  โรงพยาบาล ผ่านทางเว็บบอร์ด ความรู้ทางเสียงตามสาย  บอร์ด และเว็บไซต์

การนิเทศการทำงาน ได้ แก่ การนิเทศภายนอก และการนิเทศภายในได้แก่ การนิเทศโดยหัวหน้างาน การนิเทศทางการพยาบาล ทั้งในเวลาและนอกเวลา

การศึกษาค้นคว้า  วิจัย  และ R2R:

กระบวนการสร้างนวตกรรม: มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านวิชาการทั้งเรื่องนวตกรรมและการวิจัย มีการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กรทั้งการให้หน่วยงานนำเสนอวิชาการเดือนละ 2 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน) และมีกิจกรรมประกวดนวัตกรรม และงานวิจัยภายในโรงพยาบาลปีละ 1 ครั้ง

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร:

–  มีนาคม 2548 ผ่านการรับรอง HA บันไดขั้น 1

–  มีนาคม 2551 ผ่านการรับรอง HA บันไดขั้น 2  จนถึงปัจจุบัน

–  กุมภาพันธ์ 2550 ผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย

–  สิงหาคม 2550 หน่วยบริการดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ ประจำปี 2550 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาขอนแก่น

–  กุมภาพันธ์  2551 ผ่านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับ 1 จากกรมควบคุมโรค

–  กันยายน 2551 ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ (QA) จากสำนักการพยาบาล

–  ตุลาคม 2551 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข (HCQA) ระดับเงิน  จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

–  ปี 2551 ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมสาธารณะ  ประเภทส้วมโรงพยาบาล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

–  ปี 2552-2553 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ผ่านเกณฑ์ระดับดี จากการประเมินตามมาตรฐานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

–  ปี 2553 ผ่านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในรพ.ระดับ 4 จาก สคร.6

–  ปี 2553  ศูนย์สุขภาพชุมชนอาจสามารถ  (กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน)  ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ  (QA) จากสภาการพยาบาล

– ปี  2553  ผ่านการประเมินมาตรฐานสุขศึกษา จากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

–  มกราคม 2553 ผ่านการรับรองโรงพยาบาลสายใยรัก  ระดับทอง

– 4 มีนาคม 2557 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการระดับดี จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

– 14 พฤษภาคม 2557 ผ่านการรับรองคุณภาพบำบัดรักษายาเสพติดของสถานพยาบาล จากสถาบันธัญญารักษ์

Bet365 Visit site get 200 GBP

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet