หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาล 043-599074 โทรสาร 043-599074 ต่อ 102

เลขหมาย สำนักงาน
100 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
101 ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล
102 หมายเลขโทรสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
103 สำนักงานกลุ่มการพยาบาล
104 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
105 งานบริหารด่านหน้า
106 งานชันสูตร
107 จุดชักประวัติผู้ป่วยนอก
108 งานทันตกรรม
109 งานเวชระเบียน
110 งานสารสนเทศ
111 ห้องตรวจ 1
112 ห้องตรวจ 2
113 ห้องตรวจ 3
119 ห้องตรวจ 12
114 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
115 คลินิกให้คำปรึกษา
129 งานการเงิน
191 งานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม)
200 งานผู้ป่วยใน
130 งานหัวหน้าฝ่ายผู้ป่วยใน
201 งานกายภาพบำบัด
202 งานห้องคลอด
203 งานห้องผ่าตัด
204 กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัว
205 งานรังสีวินิจฉัย (เอ็กซ์เรย์)
206 งานสิ่งแวดล้อม (ENV)
207 งานบริการปฐมภูมิ (PCU)
345 ห้องหัวหน้าฝ่าย (PCU)
208 ห้องประชุม
301 งานแพทย์แผนไทย
302 โรงครัว
303 หน่วยซ่อมบำรุง
304 คลังยา
305 โรงรถ
306 งานจ่ายกลาง
334 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.)
336 คลินิกโรคเรื้อรัง (์NCD)
340 คลังวัสดุสำนักงาน
342 ศาลาเอนกประสงค์
343 ห้องประชุมบริหารงานทั่วไป
411 SUPPLY (ห้องพับผ้า)
412 ห้องหัวหน้างานผู้ป่วยนอก
Bet365 Visit site get 200 GBP