แผนใช้จ่ายงบประมาณ

 – ประการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 →

– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-1 →

– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2 →

– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 →

– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 →

 – แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 ในส่วยงบประมาณ ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ลงวันที่ี 24 พฤศจิกายน 2560 →

 – แจ้งการอนุมัติรายกาครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ในส่วน
งบประมาณ ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และ ร้อยละ 10 ระดับเขต ลงวันที่ี 21 ธันวาคม 2560 →

คลิกแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา

– แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 →

Bet365 Visit site get 200 GBP