ราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564

Read More »

ประกาศราคากลางจัดซื้อยา SIMVASTATIN 20 mg โดยวิธีตกลงราคา / วิธีกรณีพิเศษ

ประกวดราคา

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลอาจสามารถ จะดำเนินการซื้อเวชภัณฑ์ ... Read More »

ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Amlodipine 5 mg โดยวิธีตกลงราคา / วิธีกรณีพิเศษ

ประกวดราคา

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลอาจสามารถ จะดำเนินการซื้อเวชภัณฑ์ ... Read More »