การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด

การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศเรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด_compressed