อบรมพัฒนาศักยภาพทีมกู้ขีพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออาจสามารถ ประจำปี2566

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอาจสามารถ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมกู้ขีพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออาจสามารถ ประจำปี 2566 โดยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาลอาจสามารถ ณ ห้องประชุม รพ.อาจสามารถ