ประกาศ  รพ.อาจสามารถ งดให้บริการทุกชนิด ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน

ประกาศ รพ.อาจสามารถ งดให้บริการทุกชนิด ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน